جستجو کن ...

برای آگاهی از شرایط فروش خودروها لطفا با نمایندگی تماس حاصل فرمایید.

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو چری تیگو 5 (TIGGO 5)

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo  5

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

TIGGO 5

۹۸

312،900،000 فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY TIGGO 5 IL:

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت ۳۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 5 IL 98

312،900،000 98،805،000 ۱۲ ماه - ۴چک ۳ماهه 62،128،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
101،575،000 ۲۴ ماه - ۸ چک ۳ماهه 34،232،000
104،158،000 ۳۶ ماه - ۱۲ چک ۳ماهه 25،062،000
106،795،000 ۴۸ ماه - ۱۶ چک ۳ ماهه 20،571،000
109،531،000 ۶۰ ماه - ۲۰ چک ۳ماهه 17،950،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت ۳۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط

TIGGO5 IL 98

قیمت خودرو : 312،900،000

نرخ سود تسهیلات: ۲۱٪

زمان تحویل: ۳۰ روز کاری

98،805،000 ۱۲ ماه - ۴چک ۳ماهه 62،128،000
101،575،000 ۲۴ ماه - ۸ چک ۳ماهه 34،232،000
104،158،000 ۳۶ ماه - ۱۲ چک ۳ماهه 25،062،000
106،795،000 ۴۸ ماه - ۱۶ چک ۳ ماهه 20،571،000
109،531،000 ۶۰ ماه - ۲۰ چک ۳ماهه 17،950،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo 5

CHERY Tiggo 5

اقساط ۴۸ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

پیش پرداخت40% + بیمه بدنه سال اول + مالیات

مجموع تسهیلات پرداختی مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه چک تضمین نرخ سود تسهیلات زمان تحویل
قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

TIGGO 5 98

312،900،000 130،953،000 31،290،000 000،000،000 ۱۲ ماهه 44،377،000 -- -- 253،175،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
133،069،000 ۲۴ ماهه 24،451،000 4،385،000 ‍۱ فقره چک 288،887،000
134،496،000 ۳۶ ماهه 17،901،000 4،548،000 ۲ فقره چک 292،966،000
136،867،000 ۴۸ ماهه 14،694،000 4،629،000 ۳ فقره چک 311،791،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی جمع تسهیلات پرداختی مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه چک تضمین
پیش پرداخت 40% + مبلغ بیمه بدنه سال اول + حواله مالیات تسهیلات قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

CHERY Tiggo 5

98

قیمت خودرو : 312،900،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪
تحویل : ۳۰ روز کاری

130،953،000


31،290،000

000،000،000

۱۲ ماهه - 44،377،000 -- 253،175،000

133،069،000

۲۴ ماهه - 24،451،000 ۱فقره چک - 4،385،000 288،887،000

134،960،000

۳۶ ماهه - 17،901،000 ۲فقره چک - 4،548،000 292،966،000

136،868،000

۴۸ ماهه - 14،694،000 ۳فقره چک - 4،629،000 311،791،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY TIGGO 5 مدل ۹۸+ لیزینگ سپهر صادرات (بدون ضامن)

CHERY TIGGO 5

بازپرداخت اقساط هر ۳ماه یکبار

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۴۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۰٪) مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 5 98

312،900،000 129،716،000 187،740،000 ۱۲ ماهه 53،253،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
132،160،000 ۲۴ ماهه 29،342،000 2،770،600 ‍۱ فقره چک
134،397،000 ۳۶ ماهه 21،482،000 2،933،500 ۲ فقره چک
136،669،000 ۴۸ ماهه 17،632،000 3،015،100 ۳ فقره چک
139،022،000 ۶۰ ماهه 15،386،000 3،063،900 ۴ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۴۰% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۰٪) مدت و مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه

TIGGO 5 98

قیمت خودرو: 312،900،000

نرخ سود تسهیلات: ۲۱٪

زمان تحویل: ۳۰ روز کاری

129،716،000 187،740،000 ۱۲ ماهه - 53،253،000 --
132،160،000 ۲۴ ماهه - 29،342،000 ۱ فقره چک - 2،770،600
134،397،000 ۳۶ ماهه - 21،482،000 ۲ فقره چک - 2،933،500
136،669،000 ۴۸ ماهه - 17،632،000 ۳ فقره چک - 3،015،100
139،022،000 ۶۰ ماهه - 15،386،000 ۴ فقره چک - 3،063،900

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo 5 + خودروان وفا + ویژه سازمان‌های طرف قرارداد

CHERY Tiggo 5

اقساط ۶۰ ماهه بدون چک

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۵۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
TIGGO 5 98 312،900،000 125،160،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 17،764،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 10،028،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 7،526،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 6،337،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 5،677،000

قیمت ها به تومان می باشد.

CHERY Tiggo 5 - ویژه سازمان‌های طرف قرارداد

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۴۰٪ مدت اقساط مبلغ هر قسط
TIGGO 5  98 312،900،000 125،160،000 ۱۲ ماهه - ماهیانه 17،764،000
۲۴ ماهه - ماهیانه 10،028،000
۳۶ ماهه - ماهیانه 7،526،000
۴۸ ماهه - ماهیانه 6،337،000
۶۰ ماهه - ماهیانه 5،677،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo  5 IE مدل ۹۷

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت ۴۰٪ مبلغ بیمه بدنه سال اول حواله مالیات تسهیلات جمع مبالغ پرداختی مجموع تسهیلات پرداختی مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه چک تضمین نرخ سود تسهیلات زمان تحویل
قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

TIGGO 5 IE مدل ۹۷

313،700،000 125،480،000 3،908،000 1،900،000 131،288،000 31،370،000 156،850،000 ۱۲ ماهه 44،491،000 -- -- 253،825،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
4،396،000 3،533،000 133،410،000 ۲۴ ماهه 24،514،000 4،396،000 ‍۱ فقره چک 289،631،000
4،559،000 5،266،000 135،306،000 ۳۶ ماهه 17،947،000 4،559،000 ۲ فقره چک 293،719،000
4،641،000 7،096،000 137،217،000 ۴۸ ماهه 14،731،000 4،641،000 ۳ فقره چک 312،256،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی جمع تسهیلات پرداختی مدت و مبلغ هر قسط تعداد و مبلغ چک بیمه
پیش پرداخت + مبلغ بیمه بدنه سال اول + حواله مالیات تسهیلات قسط اول(۱۰٪) - چک ۲ماهه بدون کارمزد قسط دوم(۵۰٪)

CHERY Tiggo 5 IE

مدل ۹۷

قیمت خودرو : 313،700،000

پیش پرداخت ۴۰٪:
125،480،000

نرخ تسهیلات : ۲۱٪
تحویل : ۳۰ روز کاری

131،288،000


31،370،000

156،850،000

۱۲ ماهه - 44،491،000 --

133،410،000

۲۴ ماهه - 24،514،000 ۱فقره چک - 4،396،000

135،306،000

۳۶ ماهه - 17،947،000 ۲فقره چک - 4،559،000

137،217،000

۴۸ ماهه - 14،731،000 ۳فقره چک - 4،641،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام تیگو 5 (Tiggo 5)

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید

شرایط فروش مدیران خودرو و چری

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش mvm 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33s

شرایط فروش MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو چری CHERY Tiggo 5

CHERY Tiggo 5

اقساط ۴۸ ماهه + بدون بهره - عید تا عید

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

50% مبلغ خودرو + بیمه + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 5 IL 98

312،900،000 160،348،000 ۱۲ ماهه 39،112،000 ۰٪ ۳۰ روز کاری
163،833،000 ۲۴ ماهه 23،720،000 ۱۸٪
165،447،000 ۳۶ ماهه 17،158،000 ۱۸٪
167،053،000 ۴۸ ماهه 13،927،000 ۱۸٪

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی

50% مبلغ خودرو + بیمه + مالیات

مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

TIGGO 5 IE 97

313،700،000 160،758،000 ۱۲ ماهه 39،213،000 ۰٪ ۳۰ روز کاری
164،252،000 ۲۴ ماهه 23،780،000 ۱۸٪
165،870،000 ۳۶ ماهه 17،202،000 ۱۸٪
167،480،000 ۴۸ ماهه 13،963،000 ۱۸٪

قیمت ها به تومان می باشد.