جستجو کن ...

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو MVM 315

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو MVM 315:

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

MVM 315 Sport Excellent

۹۸

140،200،000 فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

MVM 315 Sport Excellent

۹۸

140،200،000 فوری

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM 315

MVM 315 Excellent 98

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو

قیمت خودرو

پیش پرداخت  + بیمه بدنه سال اول + مالیات تسهیلات

مدت اقساط

مبلغ هر قسط

نرخ سود تسهیلات

زمان تحویل

New MVM 315 Excellent 98

140،200،000 44،608،000 ۱۲ ماه - ۴چک۳ماهه 27،838،000 ۲۱ ٪ ۳۰ روز کاری
45،921،000 ۲۴ ماه - ۸چک۳ماهه 15،338،000
47،103،000 ۳۶ ماه - ۱۲چک۳ماهه 11،229،000
48،294،000 ۴۸ ماه - ۱۶چک۳ماهه 9،217،000
49،530،000 ۶۰ ماه - ۲۰چک۳ماهه 8،043،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

قیمت خودرو
پیش پرداخت  + بیمه بدنه سال اول + مالیات تسهیلات

مدت اقساط

مبلغ هر قسط

New MVM 315 Excellent 98

۲۱ ٪
تحویل: ۳۰ روز کاری

140،200،000

44،608،000 ۱۲ ماه - ۴چک۳ماهه 27،838،000
45،921،000 ۲۴ ماه - ۸چک۳ماهه 15،338،000
47،103،000 ۳۶ ماه - ۱۲چک۳ماهه 11،229،000
48،294،000 ۴۸ ماه - ۱۶چک۳ماهه 9،217،000
49،530،000 ۶۰ ماه - ۲۰چک۳ماهه 8،043،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM 315 Sport 98

اقساط ۶۰ ماهه

مدل خودرو

قیمت خودرو

پیش پرداخت  + بیمه بدنه سال اول + مالیات تسهیلات

مدت اقساط

مبلغ هر قسط

نرخ سود تسهیلات

زمان تحویل

New MVM 315 Sport 98

139،200،000 44،294،000 ۱۲ ماه - ۴چک۳ماهه 27،639،000 ۲۱ ٪ ۳۰ روز کاری
45،599،000 ۲۴ ماه - ۸چک۳ماهه 15،229،000
46،772،000 ۳۶ ماه - ۱۲چک۳ماهه 11،149،000
47،958،000 ۴۸ ماه - ۱۶چک۳ماهه 9،151،000
49،182،000 ۶۰ ماه - ۲۰چک۳ماهه 7،985،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

قیمت خودرو پیش پرداخت  + بیمه بدنه سال اول + مالیات تسهیلات

مدت اقساط

مبلغ هر قسط

New MVM 315 Sport 98

۲۱ ٪
تحویل: ۳۰ روز کاری

139،200،000

44،294،000 ۱۲ ماه - ۴چک۳ماهه 27،639،000
45،599،000 ۲۴ ماه - ۸چک۳ماهه 15،229،000
46،772،000 ۳۶ ماه - ۱۲چک۳ماهه 11،149،000
47،958،000 ۴۸ ماه - ۱۶چک۳ماهه 9،151،000
49،182،000 ۶۰ ماه - ۲۰چک۳ماهه 7،985،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM 315

MVM 315 98

اقساط ۴۸ ماهه

مدل خودرو

قیمت خودرو

پیش پرداخت 50% + بیمه بدنه سال اول + مالیات تسهیلات

مجموع تسهیلات پرداختی

مدت اقساط

مبلغ هر قسط

مبلغ چک بیمه

تعداد چک بیمه

چک تضمین

قسط اول ۱۰٪- یک فقره چک ۲ ماهه بدون کارمزد
قسمت دوم تسهیلات 50٪

New MVM 315H 98

140،200،000 51،751،000 14،200،000 77،110،000 ۱۲ ماهه 21،873،000 0 --- 121،900،000
52،772،000 ۲۴ ماهه 12،052،000 1،964،900 ‍۱ فقره چک 132،600،000
53،697،000 ۳۶ ماهه 8،824،000 2،037،700 ۲ فقره چک 143،900،000
54،633،000 ۴۸ ماهه 7،243،000 2،074،100 ۳ فقره چک 155،900،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو

پیش پرداخت 50% + بیمه بدنه سال اول + مالیات تسهیلات

مدت اقساط

مبلغ هر قسط

مبلغ چک بیمه

تعداد چک بیمه

چک تضمین

New MVM 315H 98

قیمت خودرو:

140،200،000

مجموع تسهیلات پرداختی

قسط اول ۱۰٪- یک فقره چک ۲ ماهه بدون کارمزد: 14،200،000

قسط دوم تسهیلات 50٪: 77،110،000

51،751،000 ۱۲ ماهه 21،873،000 0 --- 121،900،000
52،772،000 ۲۴ ماهه 12،052،000 1،964،900 ‍۱ فقره چک 132،600،000
53،697،000 ۳۶ ماهه 8،824،000 2،037،700 ۲ فقره چک 143،900،000
54،633،000 ۴۸ ماهه 7،243،000 2،074،100 ۳ فقره چک 155،900،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو New MVM 315 مدل ۹۸+ لیزینگ سپهر صادرات (بدون ضامن)

New MVM 315 H Sport E

بازپرداخت اقساط هر ۳ماه یکبار

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۳۵% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۵٪) مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

New MVM 315 H Sport E 98

140،200،000 51،533،000 91،130،000 ۱۲ ماهه 25،849،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
52،774،000 ۲۴ ماهه 14،243،000 1،650،500 ‍۱ فقره چک
53،877،000 ۳۶ ماهه 10،427،000 1،747،600 ۲ فقره چک
54،989،000 ۴۸ ماهه 8،559،000 1،796،100 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۳۵% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۵٪) مدت و مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه

New MVM 315 H Sport E 98

قیمت خودرو: 140،200،000

نرخ سود تسهیلات: ۲۱٪

زمان تحویل: ۳۰ روز کاری

51،533،000 91،130،000 ۱۲ ماهه - 25،849،000 --
52،774،000 ۲۴ ماهه - 14،243،000 ۱ فقره چک - 1،650،500
53،877،000 ۳۶ ماهه - 10،427،000 ۲ فقره چک - 1،747،600
54،989،000 ۴۸ ماهه - 8،559،000 ۳ فقره چک - 1،796،100

قیمت ها به تومان می باشد.

New MVM 315 H Excellent S

بازپرداخت اقساط هر ۳ماه یکبار

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۳۵% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۵٪) مدت اقساط مبلغ هر قسط مبلغ چک بیمه تعداد چک بیمه نرخ سود تسهیلات زمان تحویل

New MVM 315 H Excellent S 98

139،200،000 51،170،000 90،480،000 ۱۲ ماهه 25،665،000 -- -- ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
52،402،000 ۲۴ ماهه 14،141،000 1،644،000 ‍۱ فقره چک
53،499،000 ۳۶ ماهه 10،353،000 1،740،700 ۲ فقره چک
54،603،000 ۴۸ ماهه 8،498،000 1،789،100 ۳ فقره چک

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت ۳۵% + بیمه بدنه سال اول + مالیات
مبلغ اقساط(۶۵٪) مدت و مبلغ هر قسط مبلغ و تعداد چک بیمه

New MVM 315 H Excellent S 98

قیمت خودرو: 139،200،000

نرخ سود تسهیلات: ۲۱٪

زمان تحویل: ۳۰ روز کاری

51،170،000 90،480،000 ۱۲ ماهه - 25،665،000 --
52،402،000 ۲۴ ماهه - 14،141،000 ۱ فقره چک - 1،644،000
53،499،000 ۳۶ ماهه - 10،353،000 ۲ فقره چک - 1،740،700
54،603،000 ۴۸ ماهه - 8،498،000 ۳ فقره چک - 1،789،100

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM 315 + خودروان وفا

مدیران خودرو New MVM 315 Sport Excellent

اقساط ۴۸ ماهه - خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM 315 Sport Excellent 98 139،200،000 41،760،000 ۱۲ ماهه 9،217،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،200،000
۳۶ ماهه 3،900،000
۴۸ ماهه 3،280،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت و مبلغ قسط
MVM 315 Sport Excellent 98

تحویل : ۳۰ روز کاری

 

139،200،000 41،760،000 ۱۲ ماهه - 9،217،000
۲۴ ماهه - 5،200،000
۳۶ ماهه - 3،900،000
۴۸ ماهه - 3،280،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو New MVM 315 Excellent Sport 

اقساط ۴۸ ماهه - خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM 315 Excellent Sport 98 140،200،000 63،090،000 ۱۲ ماهه 7،330،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 4،156،000
۳۶ ماهه 3،130،000
۴۸ ماهه 2،643،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت و مبلغ قسط
MVM 315 Excellent Sport 98

تحویل : ۳۰ روز کاری

 

140،200،000 63،090،000 ۱۲ ماهه - 7،330،000
۲۴ ماهه - 4،156،000
۳۶ ماهه - 3،130،000
۴۸ ماهه - 2،643،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدیران خودرو New MVM 315 Excellent Sport  - ویژه سازمان‌های طرف قرارداد

اقساط ۶۰ ماهه - خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM 315 Excellent Sport 98 140،200،000 42،060،000 ۱۲ ماهه 9،272،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،227،000
۳۶ ماهه 3،918،000
۴۸ ماهه 3،297،000
۶۰ ماهه 2،952،000

قیمت ها به تومان می باشد.

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت و مبلغ قسط
MVM 315 Excellent Sport 98

تحویل : ۳۰ روز کاری

 

140،200،000 42،060،000 ۱۲ ماهه - 9،272،000
۲۴ ماهه - 5،227،000
۳۶ ماهه - 3،918،000
۴۸ ماهه - 3،297،000
۶۰ ماهه - 2،952،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM 315

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید

شرایط فروش مدیران خودرو و چری

شرایط فروش تیگو 7

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 7 (Tiggo 7)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 (Tiggo5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو 5 جدید (Tiggo 5)

شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو 5 (Arrizo 5)

شرایط فروش mvm x33s

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

شرایط فروش MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM 315

MVM 315 S 98

اقساط ۴۸ ماهه + عید تا عید

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت + بیمه + مالیات
مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات
زمان تحویل

New MVM 315H 98

140،200،000 51،813،000 ۱۲ ماهه - ۴ چک ۳ماهه 25،551،000 ۱۹٪ ۳۰ روز کاری
52،883،000 ۲۴ ماهه - ۸ چک ۳ماهه 13،958،000 ۱۹٪
53،854،000 ۳۶ ماهه - ۱۲ چک ۳ماهه 10،138،000 ۱۹٪
54،836،000 ۴۸ ماهه - ۱۶ چک ۳ماهه 8،260،000 ۱۹٪

قیمت ها به تومان می باشد.