جستجو کن ...

شرایط فروش و بنر

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط مدیران خودرو MVM X22

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو MVM X22 :

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

MVM X22 MT

۹۸

موجود نمی باشد ۳۰ روز کاری

MVM X22 MT Luxury

۹۸

172،700،000

MVM X22 MT Sport Excellent

۹۸

موجود نمی باشد

MVM X22 MT Excellent Sport

۹۸

181،200،000

MVM X22 AT Luxury

۹۸

195،600،000

MVM X22 AT Excellent Sport

۹۸

203،800،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 :

MVM X22 MT Lux 98

اقساط ۴۸ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت + بیمه + مالیات
مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات
زمان تحویل

MVM X22 MT Lux 98

172،700،000 71،868،000 ۱۲ ماه – ۴ چک ۳ماهه 29،392،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
73،276،000 ۲۴ ماه – ۸ چک ۳ماهه 16،195،000 ۲۱٪
74،530،000 ۳۶ ماه – ۱۲ چک ۳ماهه 11،856،000 ۲۱٪
75،794،000 ۴۸ ماه – ۱۶ چک ۳ماهه 9،732،000 ۲۱٪

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 MT Excellent Sport 98

اقساط ۴۸ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت + بیمه + مالیات
مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات
زمان تحویل

MVM X22 MT Excellent Sport 98

181،200،000 75،375،000 ۱۲ ماهه – ۴ چک ۳ماهه 30،839،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
76،846،000 ۲۴ ماهه – ۸ چک ۳ماهه 16،992،000 ۲۱٪
78،160،000 ۳۶ ماهه – ۱۲ چک ۳ماهه 12،440،000 ۲۱٪
79،484،000 ۴۸ ماهه – ۱۶ چک ۳ماهه 10،211،000 ۲۱٪

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Lux 98

اقساط ۴۸ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت + بیمه + مالیات
مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات
زمان تحویل

MVM X22 AT Lux 98

195،600،000 81،317،000 ۱۲ ماهه – ۴ چک ۳ماهه 33،289،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
82،894،000 ۲۴ ماهه – ۸ چک ۳ماهه 18،342،000 ۲۱٪
84،308،000 ۳۶ ماهه – ۱۲ چک ۳ماهه 13،429،000 ۲۱٪
85،737،000 ۴۸ ماهه – ۱۶ چک ۳ماهه 11،022،000 ۲۱٪

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Excellent Sport 98

اقساط ۴۸ ماهه

مدل خودرو قیمت خودرو جمع مبالغ پرداختی
پیش پرداخت + بیمه + مالیات
مدت اقساط مبلغ هر قسط نرخ سود تسهیلات
زمان تحویل

MVM X22 AT Excellent Sport 98

203،800،000 84،700،000 ۱۲ ماهه – ۴ چک ۳ماهه 34،685،000 ۲۱٪ ۳۰ روز کاری
86،338،000 ۲۴ ماهه – ۸ چک ۳ماهه 19،111،000 ۲۱٪
87،810،000 ۳۶ ماهه – ۱۲ چک ۳ماهه 13،991،000 ۲۱٪
89،975،000 ۴۸ ماهه – ۱۶ چک ۳ماهه 11،484،000 ۲۱٪

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 مدل ۹۸ + لیزینگ کارامد:

MVM X22 MT Lux 98

اقساط ۴۸ ماهه – لیزینگ کارامد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Lux 98 172،700،000 71،700،000 ۱۲ ماهه 9،648،000 ۳۰ روز کاری
73،110،000 ۲۴ ماهه 5،324،000
74،370،000 ۳۶ ماهه 3،903،000
75،640،000 ۴۸ ماهه 3،208،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 MT Excellent Sport 98

اقساط ۴۸ ماهه – لیزینگ کارامد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Excellent Sport 98 181،200،000 75،200،000 ۱۲ ماهه 10،123،000 ۳۰ روز کاری
76،670،000 ۲۴ ماهه 5،586،000
77،990،000 ۳۶ ماهه 4،096،000
79،320،000 ۴۸ ماهه 3،366،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Lux 98

اقساط ۴۸ ماهه – لیزینگ کارامد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Lux 98 195،600،000 81،130،000 ۱۲ ماهه 10،927،000 ۳۰ روز کاری
82،710،000 ۲۴ ماهه 6،030،000
84،130،000 ۳۶ ماهه 4،421،000
85،560،000 ۴۸ ماهه 3،634،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Excellent Sport 98

اقساط ۴۸ ماهه – لیزینگ کارامد

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Excellent Sport 98 203،800،000 84،510،000 ۱۲ ماهه 11،386،000 ۳۰ روز کاری
86،150،000 ۲۴ ماهه 6،283،000
87،620،000 ۳۶ ماهه 4،607،000
89،110،000 ۴۸ ماهه 3،786،000

قیمت ها به تومان می باشد.

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو MVM X22 مدل ۹۸ + خودروان وفا:

MVM X22 MT Lux 98

اقساط ۴۸ ماهه – خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Lux 98 172،700،000 69،080،000 ۱۲ ماهه 9،830،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،560،000
۳۶ ماهه 4،182،000
۴۸ ماهه 3،527،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 MT Lux 98 – ویژه سازمان های طرف قرار داد

اقساط ۶۰ ماهه – خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Lux 98 172،700،000 69،080،000 ۱۲ ماهه 9،818،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،550،000
۳۶ ماهه 4،169،000
۴۸ ماهه 3،514،000
۶۰ ماهه 3،150،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 MT Excellent Sport 98

اقساط ۴۸ ماهه – خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Excellent Sport 98 181،200،000 72،480،000 ۱۲ ماهه 10،313،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،835،000
۳۶ ماهه 4،387،000
۴۸ ماهه 3،700،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 MT Excellent Sport 98 – ویژه سازمان های طرف قرارداد

اقساط ۶۰ ماهه – خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 MT Excellent Sport 98 181،200،000 72،480،000 ۱۲ ماهه 10،301،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 5،823،000
۳۶ ماهه 4،375،000
۴۸ ماهه 3،687،000
۶۰ ماهه 3،305،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Lux 98

اقساط ۴۸ ماهه – خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Lux 98 195،600،000 78،240،000 ۱۲ ماهه 11،132،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 6،298،000
۳۶ ماهه 4،725،000
۴۸ ماهه 3،993،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Lux 98 – ويژه سازمان های طرف قرارداد

اقساط ۶۰ ماهه – خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Lux 98 195،600،000 78،240،000 ۱۲ ماهه 11،118،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 6،285،000
۳۶ ماهه 4،721،000
۴۸ ماهه 3،979،000
۶۰ ماهه 3،566،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Excellent Sport 98

اقساط ۴۸ ماهه – خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Excellent Sport 98 203،800،000 81،520،000 ۱۲ ماهه 11،597،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 6،560،000
۳۶ ماهه 4،932،000
۴۸ ماهه 4،159،000

قیمت ها به تومان می باشد.

MVM X22 AT Excellent Sport 98 – ویژه سازمان های طرف قرارداد

اقساط ۶۰ ماهه – خودروان وفا

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت مدت اقساط مبلغ هر قسط زمان تحویل
MVM X22 AT Excellent Sport 98 203،800،000 81،520،000 ۱۲ ماهه 11،584،000 ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه 6،547،000
۳۶ ماهه 4،918،000
۴۸ ماهه 4،144،000
۶۰ ماهه 3،715،000

قیمت ها به تومان می باشد.

پیش ثبت نام MVM X22

.لطفا خارج از محدوده ی تهران و حومه پیش ثبت نام نفرمایید

شرایط فروش مدیران خودرو

شرایط فروش مدیران خودرو MVM110s SPORT-

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s Sport

شرایط فروش مدیران خودرو MVM 110s