شرایط فروش MVM X55

خیابان انقلاب، پل چوبی، به سمت بهارستان، جنب پل چوبی، پلاک ۷۶ ۷۷۶۸۰۹۳۲ ۷۷۶۸۱۶۹۴

شرایط فروش ام وی ام ایکس ۵۵ (MVM X55)

شرایط فروش نقدی مدیران خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ (MVM X55)

تیپ خودرو مدل قیمت خودرو زمان تحویل

MVM X55 EXCELLENT

۹۹

۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۳۰ روز کاری

MVM X55 Excellent Sport

۹۹

۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۳۰ روز کاری

شرایط فروش اقساطی ام وی ام ایکس ۵۵ (MVM X55 Excellent )

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت در زمان ثبت نام درصد پیش پرداخت درصد سود اقساط مدت اقساط مبلغ اقساط هر ماه حدودا زمان تحویل
MVM X55 Excellent ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۳۰% ۲۱% ۱۲ ماهه - ماهیانه ۵۵،۱۴۲،۰۰۰ تومان ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه - ماهیانه ۳۰،۶۰۰،۰۰۰ تومان
۳۶ ماهه - ماهیانه ۲۲،۵۴۱،۰۰۰ تومان
۴۸ ماهه - ماهیانه ۱۸،۶۰۲،۰۰۰ تومان
۶۰ ماهه - ماهیانه ۱۶،۳۰۹،۰۰۰ تومان
مدل خودرو MVM X55 Excellent
قیمت خودرو ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
پیش پرداخت در زمان ثبت نام ۲۵۲،۰۰۰،۰۰۰ تومان
درصد پیش پرداخت ۳۰%
درصد سود اقساط ۲۱%
اقساط ۱۲ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۵۵،۱۴۲،۰۰۰ تومان
اقساط ۲۴ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۳۰،۶۰۰،۰۰۰ تومان
اقساط ۳۶ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۲۲،۵۴۱،۰۰۰ تومان
اقساط ۴۸ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۱۸،۶۰۲،۰۰۰ تومان
اقساط ۶۰ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۱۶،۳۰۹،۰۰۰ تومان
زمان تحویل ۳۰ روز کاری

شرایط فروش اقساطی ام وی ام ایکس ۵۵ (MVM X55 Excellent Sport)

مدل خودرو قیمت خودرو پیش پرداخت در زمان ثبت نام درصد پیش پرداخت درصد سود اقساط مدت اقساط مبلغ اقساط هر ماه حدودا زمان تحویل
MVM X55 Excellent Sport ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۲۵۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان ۳۰% ۲۱% ۱۲ ماهه - ماهیانه ۵۶،۱۲۷،۰۰۰ تومان ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه - ماهیانه ۳۱،۱۴۶،۰۰۰ تومان
۳۶ ماهه - ماهیانه ۲۲،۹۴۴،۰۰۰ تومان
۴۸ ماهه - ماهیانه ۱۸،۹۳۵،۰۰۰ تومان
۶۰ ماهه - ماهیانه ۱۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدل خودرو MVM X55 Excellent Sport
قیمت خودرو ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
پیش پرداخت در زمان ثبت نام ۲۵۶،۵۰۰،۰۰۰ تومان
درصد پیش پرداخت ۳۰%
درصد سود اقساط ۲۱%
اقساط ۱۲ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۵۶،۱۲۷،۰۰۰ تومان
اقساط ۲۴ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۳۱،۱۴۶،۰۰۰ تومان
اقساط ۳۶ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۲۲،۹۴۴،۰۰۰ تومان
اقساط ۴۸ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۱۸،۹۳۵،۰۰۰ تومان
اقساط ۶۰ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۱۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان
زمان تحویل ۳۰ روز کاری

شرایط فروش اقساطی مدیران خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ (ویژه سازمان‌های طرف قرارداد)

مدل خودرو قیمت نقدی خودرو پیش پرداخت اول (حداقل ۲۰٪) پیش پرداخت دوم(چک ۱ ماهه ۱۰٪ بدون بهره) درصد پیش پرداخت درصد سود اقساط مدت اقساط مبلغ اقساط هر ماه حدودا زمان تحویل
MVM X55 Excellent ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۸۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۲۰% ۲۱% ۱۲ ماهه - ماهیانه ۵۵،۱۴۲،۰۰۰ تومان ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه - ماهیانه ۳۰،۶۰۰،۰۰۰ تومان
۳۶ ماهه - ماهیانه ۲۲،۵۴۱،۰۰۰ تومان
۴۸ ماهه - ماهیانه ۱۸،۶۰۲،۰۰۰ تومان
۶۰ ماهه - ماهیانه ۱۶،۳۰۹،۰۰۰ تومان
MVM X55 Excellent Sport ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان ۸۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان ۲۰% ۲۱% ۱۲ ماهه - ماهیانه ۵۶،۱۲۷،۰۰۰ تومان ۳۰ روز کاری
۲۴ ماهه - ماهیانه ۳۱،۱۴۶،۰۰۰ تومان
۳۶ ماهه - ماهیانه ۲۲،۹۴۴،۰۰۰ تومان
۴۸ ماهه - ماهیانه ۱۸،۹۳۵،۰۰۰ تومان
۶۰ ماهه - ماهیانه ۱۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان
مدل خودرو MVM X55 Excellent
قیمت نقدی خودرو ۸۴۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان
پیش پرداخت اول (حداقل ۲۰٪) ۱۶۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان
پیش پرداخت دوم(چک ۱ ماهه ۱۰٪ بدون بهره) ۸۴،۰۰۰،۰۰۰ تومان
درصد پیش پرداخت ۲۰%
درصد سود اقساط ۲۱%
اقساط ۱۲ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۵۵،۱۴۲،۰۰۰ تومان
اقساط ۲۴ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۳۰،۶۰۰،۰۰۰ تومان
اقساط ۳۶ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۲۲،۵۴۱،۰۰۰ تومان
اقساط ۴۸ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۱۸،۶۰۲،۰۰۰ تومان
اقساط ۶۰ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۱۶،۳۰۹،۰۰۰ تومان
زمان تحویل ۳۰ روز کاری
مدل خودرو MVM X55 Excellent Sport
قیمت نقدی خودرو ۸۵۵،۰۰۰،۰۰۰ تومان
پیش پرداخت اول (حداقل ۲۰٪) ۱۷۱،۰۰۰،۰۰۰ تومان
پیش پرداخت دوم(چک ۱ ماهه ۱۰٪ بدون بهره) ۸۵،۵۰۰،۰۰۰ تومان
درصد پیش پرداخت ۲۰%
درصد سود اقساط ۲۱%
اقساط ۱۲ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۵۶،۱۲۷،۰۰۰ تومان
اقساط ۲۴ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۳۱،۱۴۶،۰۰۰ تومان
اقساط ۳۶ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۲۲،۹۴۴،۰۰۰ تومان
اقساط ۴۸ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۱۸،۹۳۵،۰۰۰ تومان
اقساط ۶۰ ماهه - ماهیانه مبلغ اقساط هر ماه حدودا ۱۶،۶۰۰،۰۰۰ تومان
زمان تحویل ۳۰ روز کاری

پیش ثبت نام خودرو ام وی ام ایکس ۵۵ (MVM X55)

  لطفا خارج از محدوده تهران و حومه پیش ثبت‌نام نفرمایید.

  [dynamichidden chapter "CF7_get_post_var key='title'"]

  با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا و با رویکرد کاهش تردد در سطح شهر جهت دریافت اطلاعات بیشتر از طریق واتس‌اپ با کارشناسان ما در تماس باشید.

  شرایط فروش مدیران خودرو و چری

  شرایط فروش تیگو 7

  شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو ۷ (Tiggo7)

  فروش نقد و اقساطی چری تیگو ۷

  شرایط فروش مدیران خودرو چری تیگو ۵ (Tiggo5)

  فروش نقد و اقساطی چری تیگو ۵ جدید (Tiggo 5)

  شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو ۶ (Arrizo 6)

  فروش نقد و اقساطی چری آریزو ۶ (Arrizo 6)

  شرایط فروش آریزو 5 -mvm350

  شرایط فروش مدیران خودرو چری آریزو ۵ (Arrizo 5)

  فروش نقد و اقساطی چری آریزو ۵ (Arrizo 5)

  شرایط فروش مدیران خودرو AT MVM X33 S

  شرایط فروش مدیران خودرو MVM X33 S

  فروش نقد و اقساطی MVM X33 S

  شرایط فروش MVM X22

  شرایط فروش مدیران خودرو MVM X22

  فروش نقد و اقساطی MVM X22

  شرایط فروش مدیران خودرو +MVM 315

  شرایط فروش مدیران خودرو +MVM 315

  فروش نقد و اقساطی MVM 315

  سوالات متداول

  • ۱.شرایط فروش اقساطی MVM X55MVM X55 چگونه است ؟
   روش خرید اقساطی تعداد اقساط 12 تا 60 ماه امکان انتخاب دارد همینطور زمان تحویل 30 روز کاری است.
  • ۲.شرایط فروش نقدی MVM X55 چگونه است ؟
   برای دریاقت قیمت می توانید اینجا کلیک کنید یا با شماره 021-77681694 تماس بگیرید.
  • ۳.برای پیش ثبت نام MVM X55 از کجا اقدام کنم ؟
   می توانید اینجا کلیک کنید یا با شماره 021-77681694 تماس بگیرید.
  • ۴.شرایط فروش MVM X55 دی 1399 چیست ؟
   برای اطلاعات بیشتر درباره فروش MVM X55 می توانید اینجا کلیک کنید یا با شماره 021-77681694 تماس بگیرید.
  • ۵.برای مشاوره یا اطلاعات بیشتر چگونه می توانم با شما ارتباط برقرار کنم ؟
   نمایندگی مدیران خودرو ۳۵۰ تهران - خیابان انقلاب - پل چوبی - به سمت بهارستان - جنب پل چوبی - پلاک ۷۶ ۰۲۱۷۷۶۸۱۶۹۴ ۰۲۱۷۷۶۸۰۹۳۲