نمایندگی مدیران خودرو بندرعباس - سلطان زاده

حوزه فعالیت

واحد قطعات

بندرعباس، بلوار ناصر، نبش کوچه ناصر، بعد از بیمارستان شریعتی، نرسیده به میدان شاه حسینی