نمایندگی مدیران خودرو بندرعباس - معتمدی

حوزه فعالیت

واحد فروش

بندرعباس، خیابان 22 بهمن، نبش کوچه مشکات 14

واحد خدمات

بندرعباس، خیابان 22 بهمن، انتهای کوچه مشکات 14