آدرس:
نمایشگاه: سراوان،بزرگراه مولوی سعاداتی(بزرگراه آسپیچ)،جنب شرکت نصر
خدمات پس از فروش: سراوان،بزرگراه مولوی سعاداتی، جنب شرکت نصر