آدرس: 
نمایشگاه: زاهدان،میدان 15 خرداد،ابتدای میرزای شیرازی، روبروی بانک ملی
خدمات پس از فروش: زاهدان، تقاطع خیابان امام خمینی و مولوی، جنب پاساژ هامون

شماره تماس :
فروش:05433445110
خدمات پس ازفروش:05433224791