ساعت کاری: 20:00-08:00
ساعت پذیرش خدمات:  18:00-14:00  12:00-08:00

آدرس نمایشگاه: ایلام، میدان امام حسین
آدرس نمایشگاه 2: ایلام، دره شهر، خیابان نوروزی
آدرس خدمات پس از فروش: ایلام میدان امام حسن جنب نمایندگی ایران خودرو

شماره تماس :
فروش: 08432247217
خدمات پس از فروش: 08432247236