ساعت کار: 13:30-08:00  – 19:00-15:30

آدرس نمایشگاه: نقده، بلوار آزادی، نرسیده به میدان دفاع مقدس
آدرس خدمات پس از فروش: نقده، ابتدای بلوار آزادی

شماره تماس :
فروش: 04435663397
خدمات:04435673550