ساعت پذیرش: 15:30-07:30

آدرس نمایشگاه: آبادان بعد از پل کابلی امام رضا به طرف سه راه معدن(به سمت جاده کمربندی ماهشهر)
آدرس خدمات: آبادان، سلج غربی، جنب پمپ گاز

شماره تماس :
فروش:061-53264309
خدمات: 06153330015- 06153258032