ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی13 نوبت عصر: 14 الی 17 پنجشنبه: از 7:30 الی 14
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه : نوبت صبح:از 8 الی 13 نوبت عصر:از 14 الی 17 پنجشنبه:از 8 الی 14

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 374 : www.mvm374.com