ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه :8الی16 -پنجشنبه 8: الی 12
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه : نوبت صبح:از 8 الی 12 -نوبت عصر:از 14 الی 17 -پنجشنبه:از 8 الی 12