ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه: 8:30 الی12:30 پنجشنبه: 8:30 الی 11
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8:30 الی 13:30 نوبت عصر:از 15:30 الی 17:30 پنجشنبه:از 8:30 الی 14