آدرس :
نمایشگاه (1) و تعمیرگاه:یزد، چهارراه معلم، ابتدای بلوار پاکنژاد، بعد از کوچه بیمارستان سوانح سوختگی
نمایشگاه دوم:یزد،بلوار دانشجو،نرسیده به پمپ بنزین

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 295 : mvmc.ir