ساعت پذیرش: شنبه تاچهارشنبه صبحها از 7.30 لغایت 11.30 عصرها از 14.30لغایت 16.30 پنج شنبه :از 7.30لغایت13.30
ساعت کاری: شنبه تاچهارشنبه صبحها از 7.30 لغایت 12.15 عصرها از 14.30لغایت 18.30 پنج شنبه :از 7.30لغایت13.30

آدرس:
نمایشگاه:كمربندي اميركلا،روبروي سايپا بزرگ روشن.
تعمیرگاه: بابل، کمربندی امیرکلا، جنب پمپ بنزین

شماره تماس :
فروش:01132354527
خدمات پس از فروش:01132352020