ساعت کاری : شنبه تا پنجشنبه: 13:00-08:30   20:00-15:00
ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه : 13:00-08:00   18:00-14:00 – پنج شنبه :  14:00-08:00

نمایندگی مدیران خودرو عماد اعتمادی 278 شعبه ۲ – اصفهان