ساعت کاری: شنبه تا پنجشنبه: 13:00-08:30   20:00-15:00
ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه : 13:00-08:00   18:00-14:00 – پنج شنبه :  14:00-08:00

آدرس نمایشگاه و خدمات پس از فروش: مبارکه، انتهای خیابان حافظ غربی، نبش میدان  شهدا

شماره تماس :
فروش: 03152401314
خدمات: 03152411597