ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه  13:00-08:00 –  19:00-16:00        پنجشنبه 13:00-08:00
ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه 13:00-08:00 -19:00-16:00    پنچشنبه 13:00 -08:00

نمایشگاه: سبزوار، خیابان بهار، حدفاصل پارک فاطمی و کوچه بهار 9
تعمیرگاه:سبزوار،ضلع جنوبی میدان سربداران

شماره تماس :
فروش:05144269640
خدمات پس از فروش:05144456300