ساعت پذیرش : شنبه تا چهار شنبه : از 8الی 8:30 پنجشنبه : از 8الی 8:30
ساعت کار : شنبه تا چهار شنبه : نوبت صبح : از 8 الی 12:30 نوبت عصر : از 15 الی 18 پنجشنبه : از 8 الی 14