ساعت پذيرش:  شنبه الی چهارشنبه:  15:00-08:00   پنجشنبه: ا12:00-08:00
ساعت كار :  شنبه الی چهارشنبه: 16:30-08:00         پنجشنبه: 13:30-08:00

آدرس:
نمایشگاه و تعمیرگاه(1):سمنان، بلوار علم و صنعت، روبروی شرکت نفت.
نمایشگاه(2):گرمسار،-بلوار راه آهن،جنب دانشگاه پیام نور

 

شماره تماس :
فروش 1 و خدمات پس از فروش :02333442623-02333458992
شعبه(2):02334206023