ساعات کار: شنبه تاچهارشنبه نوبت صبح:8:30الی 14 نوبت عصر :14الی 18 پنج شنبه :8:30 الی 14

آدرس:
نمایشگاه: خیابان شریعتی،حدفاصل پمپ بنزین و شورای حل اختلاف
خدمات پس از فروش: خیابان شریعتی،حدفاصل پمپ بنزین و شورای حل اختلاف

شماره تماس :
فروش: 08632247106
خدمات پس از فروش: 08632247106 32218080