ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از13:00- 08:00- نوبت عصر:از 17:00-14:00 – پنجشنبه: از 12:00- 08:00
ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه: 09:00-08:00 – پنجشنبه:08:30-08:00

نمایشگاه:اصفهان،خیابان حكيم نظامي،بين چهارراه و پل فلزي
خدمات پس از فروش: اول جاده شیراز،مقابل شهرک آزمایش

شماره تماس :
فروش1: 03136243534-03136244036
فروش 2 و خدمات: 03136540200-03136540201

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 113 : www.nilicars.com