نمایندگی مدیران خودرو اصفهان - حاجی نیلی

حوزه فعالیت

واحد فروش

اصفهان،خیابان حكيم نظامي،بين چهارراه و پل فلزی

واحد خدمات

اصفهان، اول جاده شیراز، مقابل شهرک آزمایش