ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه ساعت  07:45 الی 10:00 – پنج شنبه ساعت 08:00 الی 10:00
ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه ساعت  07:45 الی 18:00 – پنج شنبه ساعت 08:00 الی 14:00

وب سایت تعمیرگاه مرکزی مدیران خودرو