نمایندگی مدیران خودرو شهرکرد - صالحی

حوزه فعالیت

واحد قطعات

شهرکرد، مجتمع فناوران، ورودی بوعلی، روبروی مسجد