لغو امتیاز شده

ساعت پذیرش : شنبه تا پنجشنبه:13:30-08:30  21:30-17:30
ساعت پذیرش : شنبه تا پنجشنبه:15:00-08:30

آدرس:
نمایشگاه: لار بین دوشهر، بلوار فرهنگ نبش فرهنگ 5      تلفن: 52245380-52248974-071
تعمیرگاه:لار شهرجدید، بزرگراه دکتر دادمان، روبروی دبیرستان شهید نصیری      تلفن: 52246203-52249092-071