لغو امتیاز شده

ساعت پذیرش : شنبه تا پنجشنبه:۱۳:۳۰-۰۸:۳۰  21:30-17:30
ساعت پذیرش : شنبه تا پنجشنبه:۱۵:۰۰-۰۸:۳۰

آدرس:
نمایشگاه: لار بین دوشهر، بلوار فرهنگ نبش فرهنگ ۵      تلفن: ۵۲۲۴۵۳۸۰-۵۲۲۴۸۹۷۴-۰۷۱
تعمیرگاه:لار شهرجدید، بزرگراه دکتر دادمان، روبروی دبیرستان شهید نصیری      تلفن: ۵۲۲۴۶۲۰۳-۵۲۲۴۹۰۹۲-۰۷۱