ساعت کاری: از شنبه تا چهارشنبه  17:00- 14:00  13:00-07:30  پنجشنبه:  13:30-07:30
ساعت پذیرش: از شنبه تا چهارشنبه 16:30- 14:00  13:00-07:30  پنجشنبه:  12:30-07:30

شماره تماس :
تلفن فروش: 07137134719-09175679001-5
تلفن خدمات پس از فروش :09170220392-09173956212

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 421 : www.saipa-zare.ir