نمایشگاه: ارومیه،خیابان شهید باهنر،روبروی خیابان معلم
خدمات پس از فروش: ارومیه جاده چی چست، روبروی شرکت پاکدیس

شماره تماس :
فروش:04433462956
خدمات پس از فروش:23259592