ساعت کاری: 13:00-08:00 19:30-15:00

آدرس:
نمایشگاه: ساری، ابتدای بلوار پاسداران،بین اداره کل دامپزشکی و پل گارد جنگل،نبش کوچه دکتر شهیدی
خدمات پس از فروش: ساری بلور کشاورز روبروی مسجد شکوهی

شماره تماس :
نمایشگاه : 01133343556
خدمات پس از فروش: 01133296442-01133290283