آدرس :
نمایشگاه: بهبهان،میدان محسنی، نبش کوی رضوان
تعمیرگاه:بهبهان،بلوار بعثت،جنب فرهنگسرای

شماره تماس :
فروش: 2 -06152730971
خدمات: 06152720894