ساعت کاری : 21:00-15:30 13:00-08:00

آدرس:
نمایشگاه1: بروجرد،خیابان آیت اله کاشانی شمالی،نبش خیابان فروردین
نمایشگاه2:بروجرد،خیابان خرم روبروی تالار ضیافت