آدرس:
نمایشگاه: لاهیجان،میدان انتظام،نمایندگی مدیران خودرو
خدمات پس از فروش: آستانه اشرفیه، میدان جمهوری، ابتدای، بلوار مطهری، جنب نمایندگی ایران خودرو

شماره تماس :
فروش: 01342234063-
خدمات پس ازفروش 01342135593