لغو امتیاز شده

ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:۸الی۱۳ پنجشنبه:۸ الی ۱۰
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از ۸ الی ۱۳ نوبت عصر:از ۱۵ الی ۱۸:۳۰ پنجشنبه:از ۸ الی ۱۳