لغو امتیاز شده

ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:8الی13 پنجشنبه:8 الی 10
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8 الی 13 نوبت عصر:از 15 الی 18:30 پنجشنبه:از 8 الی 13