ساعات کار: شنبه الی چهارشنبه 13:00-08:00  18:30-15:00  پنج شنبه 13:00-08:00
ساعت پذیرش: شنبه الی چهارشنبه 08:00-12:30  پنج شنبه ا08:00-12:00

نمایشگاه1: بزرگراه آسیایی به سمت فاروج،روبروی سپاه پاسداران،جنب نمایندگی سایپا
نمایشگاه2: چناران جاده اسیایی بعداز فرمانداری مقابل تالار بهمن

شماره تماس :
فروش1: 05147222771-05147239935
فروش2: 05146129880-05146129891