ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8 الی 11 نوبت عصر:از 14الی 16 پنجشنبه:از 8 الی 11
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 7:30الی 12 نوبت عصر:از 14الی 17:30 پنجشنبه:از 7:30الی 12