ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:00-08:00 ، -17:30- 14:30 – پنج شنبه : 13:00-08:00
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:00-08:00 ، 17:30 – 14:30 – پنج شنبه : 13:00-08:00

نمایشگاه 1:اصفهان، خیابان جی، روبروی مسجد ابر
نمایشگاه 2: اصفهان،میدان احمدآباد،خیابان جی،بعد از چهارراه شهید رجائی، روبروی مسجد ابر
خدمات پس از فروش:  اصفهان، خیابان امام خمینی، بعد از چهارراه شریف، روبروی خیابان درخشان

شماره تماس :
نمایشگاه1 :03133344777
نمایشگاه2: 03135228885
خدمات پس از فروش: 03133320494-03133320495

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 287 : www.salamatiancar.com