ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه -نوبت صبح 8:10 الي 10:30 -نوبت بعد از ظهر:15:10 الي16:30 -پنجشنبه:8:10 الي 10:30
ساعت کاری : شنبه تا چهارشنبه -نوبت صبح:ساعت 8 الي 12:30 -نوبت بعداز ظهر:15 الي18 -پنجشنبه :از ساعت8 الي 12:30