ساعت پذیرش : شنبه تاچهارشنبه : از 8:15 الی 11:00 پنج شنبه :8:15 الی 10:00
ساعت کار: شنبه تا چهارشنبه : نوبت صبح : از 8:15 الی 12:30 نوبت عصر : از 15:30 الی 19:30 پنج شنبه : نوبت صبح : از 8:15 الی 12:30 نوبت عصر : از 15:30 الی 19:30