ساعت پذیرش : 15:30-08:00

آدرس:
نمایشگاه: یزد، میدان باهنر، ابتدای بلوار دانشجو، جنب بانک مسکن
خدمات: یزد، بلوار آزادگان، جاده فرودگاه، جنب هتل کاروان

شماره تماس :
فروش 0357251151-
خدمات 0357201682