ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه: 8:30الی12- پنجشنبه: :8:30الی 10-
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8 الی 12:30- نوبت عصر:از 15 الی 18- پنجشنبه:از : 8:30الی 13

آدرس:
نمایشگاه:سنندج،میدان جهاد،روبروی شرکت گاز.
تعمیرگاه:سنندج،کیلومتر یک پلیس راه همدان،جنب اداریه دامپزشکی

شماره تماس :
فروش:08733726200-08733726201
خدمات س از فروش:08733383146