ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:8:30الی18 پنجشنبه:8:30 الی 14
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8:30 الی 14 نوبت عصر:از 14الی 18 پنجشنبه:از 8:30 الی 14