ساعات پذیرش : شنبه تا چهارشنبه از 8 الی 9:30 پنجشنبه 8-9:30
ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح 7:30-12:30 نوبت عصر 14:30 الی 17:30 پنجشنبه 7:30-13