ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:8:30الی11 پنجشنبه:8:30 الی 10
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8:30 الی 13:30 نوبت عصر:از 15 الی 18 پنجشنبه:از 8:30 الی30: 13