ساعت پذیرش : شنبه تا چهارشنبه : از ساعت 8 الی 17 پنجشنبه : ازساعت 8 الی 12
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح : از ساعت 8 الی 13 نوبت عصر : از ساعت 14:30 الی 17:30 پنج شنبه : ازساعت 8 الی 13