ساعت کاری بخش فروش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 19:00-08:30 – پنجشنبه ساعت 15:00-08:30
ساعت پذیرش خدمات پس از فروش : شنبه تا چهارشنبه ساعت 12:00-07:00 – پنجشنبه ساعت 12:00-07:00
ساعت کار خدمات : شنبه الی چهارشنبه:12:30-07:00   13:30-13:0  پنجشنبه: 14:30-07:00

آدرس:
نمایشگاه1 و خدمات پس از فروش : تهران،یادگارامام جنوب، دامپزشکی، بلوار استاد معین ابتدای طوس شرقی پلاک559
نمایشگاه 2: فلکه چهارم تهرانپارس-خیابان وفادار شرقی-جنب شهر یدک

وب سایت نمایندگی مدیران خودرو 193‌: www.khosravani.com