ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:7:30الی14:30 پنجشنبه:7:30الی 13
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از 8 الی 14 نوبت عصر:از 16الی 19:30 پنجشنبه:از 8 الی 13

آدرس:
نمایشگاه(1)و تعمیرگاه:زاهدان،خیابان شهید طباطبائی،شهید طباطبائی9.
نمایشگاه(2):زاهدان،خیابان خرمشهر،خرمشهر10

شماره تماس :
فروش(1):05433515480
خدمات پس از فروش:05433515490
فروش(2):05433426467