ساعت پذیرش: شنبه تا چهارشنبه:8:30الی12 پنجشنبه:8:30الی12
ساعت کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از8:30الی 13:30 نوبت عصر:از 15 الی 19:30 پنجشنبه:از 8:30 الی 13:30 نوبت عصر : 15 الی 19

نمایشگاه: اردبیل،میدان جهاد،روبروی درمانگاه تامین اجتماعی
خدمات پس ازفروش: اردبیل،میدان جهاد،جنب جهاد کشاورزی

شماره تماس :
فروش: 04533812231-04533811715
خدمات پس از فروش:04533823092