ساعت پذیرش : شنبه تا چهار شنبه : از 8:30 الی 9:30 –
ساعت کار  : شنبه تا چهار شنبه : نوبت صبح : از 8:30 الی 13 نوبت عصر : از 15:30 الی 19 پنجشنبه : از 8:30 الی 13

شماره تماس :
فروش:02833564730
خدمات پس از فروش:02833556365