لغو امتیاز شده

ساعات کار : شنبه تا چهارشنبه نوبت صبح:از  12:30-07:30 – نوبت عصر:از 18:00-15:00  –  پنجشنبه:از 7:30الی 12:30
ساعت پذیرش خدمات : 09:30-07:30 ساعت کار: 12:30-09:00

آدرس:
نمایشگاه(1) و تعمیرگاه: بم، خیابان آیت الله کاشانی4
نمایشگاه(2):ریگان،خیابان آیت الله خامنه ای

شماره تماس :
فروش(1): 03444212621
خدمات پس از فروش: 03444213242
فروش(2):09133444889